[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
21 / พ.ค. / 2561
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอนันต์ หวันอาหลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / พ.ค. / 2561
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอุดม หมัดอาด้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายบ้านลูกช้าง โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / พ.ค. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอาธิศักดิ์ แกสมาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละงูพิทยาคม อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / เม.ย. / 2561
รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / เม.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ เจริญผล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / เม.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
6 / เม.ย. / 2561
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / มี.ค. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ นายเอกพล ดำรงจิรธนากร
รายงานผลกสนดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนหาดใหญ่เจรีิญราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / ก.พ. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายโชคชัย ชัยธรรมโชค โรงเรียนคูเต่าวิทยา
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
26 / ก.พ. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูพจนีย์ ทองปัญจา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
22 / ก.พ. / 2561
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูณิชชา หิ้นนรานุกูล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
รายงานการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกทักษะ Growing up with Reading เรื่อง Historical Attractions in Songkhla ร่วมกับ การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / ก.พ. / 2561
การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่
การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวาสนา พูลศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / พ.ย. / 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / พ.ย. / 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / ต.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไพศาล แก้วขวัญศรี
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนคลองแดนวิทยา โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
16 / ต.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ต.ค. / 2560
ประกาศโรงเรียนสามบ่อวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนสามบ่อวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง