[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
9 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม ICT สู่การเรียนรู้ ของครูสุจินต์ ชาวสวน
เผยแพร่รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม ICT สู่การเรียนรู้ ของครูสุจินต์ ชาวสวน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
9 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูสุจินต์ ชาวสวน
เผยแพร่การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของครูสุจินต์ ชาวสวน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / ต.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเทคนิค K-W-D-L อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ต.ค. / 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ด้วย โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(บริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) สามารถดาวน์โหลดรายเอียดได้ ตามลิ้งค์นี้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูรานี สาโส๊ะ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูรานี สาโส๊ะ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูสันนิสา สมัยอยู่
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / ก.ย. / 2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูหอพัก (ชาย)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูหอพัก (ชาย) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสวัสดิ์ ทองหยู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสวัสดิ์ ทองหยู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.ย. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูอาธิศักดิ์ แกสมาน
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูอาธิศักดิ์ แกสมาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ส.ค. / 2558
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีพิเศษ โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ ทางเว็บไซต์ www.tbrschool.ac.th อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / ส.ค. / 2558
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวณิชกานต์ พฤษศรี ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (วิชางานบ้าน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจิราพร ทองซ้วน ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการร้อยมาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ก.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้ือำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / ก.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556-2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / มิ.ย. / 2558
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา 3 ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา 3 ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
29 / พ.ค. / 2558
ชมพิธีเปิดค่าย ASEAN Youth Junior รุ่น 2 ภาคตะวันตกและภาคใต้
พิธีเปิดค่าย ASEAN Youth Junior รุ่น 2 ภาคตะวันตกและภาคใต้ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง