[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education by LEGO Education อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอุดม สุขมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / ส.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจิราพร ทองซ้วน ครูโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเสริมทักษะการร้อยมาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ก.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้ือำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียน โดยใช้กระบวนการวิถีพุทธ โรงเรียนคูเต่าวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / ก.ค. / 2558
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายประกอบ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์ “PRAKOB MODEL” โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2556-2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / มิ.ย. / 2558
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา 3 ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง วิชาชีววิทยา 3 ว32243 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
29 / พ.ค. / 2558
ชมพิธีเปิดค่าย ASEAN Youth Junior รุ่น 2 ภาคตะวันตกและภาคใต้
พิธีเปิดค่าย ASEAN Youth Junior รุ่น 2 ภาคตะวันตกและภาคใต้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
28 / พ.ค. / 2558
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมได้จัดทำบุณโรงเรียนเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
26 / พ.ค. / 2558
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่นที่ 2ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น.
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่นที่ 2ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / พ.ค. / 2558
ซ้อมแผนปฏิบัติการทุ่งยางแดงโมเดล ณ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมแผนทุ่งยางแดงโมเดล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
16 / เม.ย. / 2558
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนคลองแดนวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนคลองแดนวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
10 / เม.ย. / 2558
สพม.16 ประกาศจัดสรรที่เรียนรอบสอง
สพม.16 ประกาศจัดสรรที่เรียนรอบสอง อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
23 / มี.ค. / 2558
แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / มี.ค. / 2558
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา
สมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
13 / มี.ค. / 2558
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม\"นิคมวัฒนา\"ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาเป็นครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)
ด้วย โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการก อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
13 / มี.ค. / 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้น ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ก.พ. / 2558
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนควนเนียงวิทยา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนควนเนียงวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
25 / ก.พ. / 2558
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่คว้า 19 เหรียญทองระดับชาติ มากที่สุดในภาคใต้ ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ก.พ. / 2558
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์ ม.6
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนจะนะวิทยาสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย(รับตรง)มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วภาคใต้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
2 / ก.พ. / 2558
นักเรียนโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์คว้าเหรียญเงิน กีฬาวูซู ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแ่งชาติครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงราย
นางสาวกรรณิกา บางนารา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์คว้าเหรียญเงิน กีฬาวูซู ประเภทปรลองยุทธ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแ่งชาติครั้งที่ 36 ที่จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ส่วนที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถ.สะเดา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 314522-3 โทรสาร 074 314524
ส่วนที่ 2(กลุ่มนิเทศน์ฯ) ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง, ดูแลระบบโดย อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ :darffy1980(แอท)hotmail.com