[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1



เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางลำไพ ศรีปาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1
ผู้เขียน :
พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 391


ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1 เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล ผู้วิจัย นางลำไพ ศรีปาน ปีที่ทำวิจัย 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 106 คน จาก 3 ห้องเรียน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการเรียน เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจำนวน 3 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบประจำเล่มของเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 3 เล่มๆละ 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที(t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.23/80.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1 เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ โดยใช้ เอกสารประกอบการเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ( = 4.74 SD = 0.42 )

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เรียนเชิญครู ลงทะเบียนคูปองครู รอบ 2 15-22 มิ.ย. 2561 13 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 11 / มิ.ย. / 2561
      OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018 ชิงแชมป์ภาคใต้ 7 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวสุคนธ์ กำเหนิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา 31 / พ.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายวัฒนะ สองเมือง ครู ชำนาญการ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 31 / พ.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง