[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสายไหม จิิตรหลัง ครูโรเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์
ผู้เขียน :
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 343


 

 บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำและประโยค   รายวิชา
หลักภาษาไทย  ท
30205ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558

ผู้ศึกษา : นางสายไหม จิตรหลัง 

 สถานที่ศึกษา : โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  สำนักงานเขตพื้นที่

                         การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16

ปีที่ศึกษา:2558

               

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 
ปีการศึกษา  2558  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคำและประโยค  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  ชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2558  และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2558  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน14คน 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำและประโยคจำนวน 5 เล่มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักภาษาไทย เรื่องชนิดของคำและประโยคจำนวน5แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคำและประโยคแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำ
และประโยคสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ 
E1 /E2 ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)ผลการศึกษาพบว่า1) ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2558
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.90/84.05
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/802) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
หลักภาษาไทย  ท30205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย ท30205  สูงกว่าก่อนใช้3)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำและประโยค  รายวิชาหลักภาษาไทย  ท30205  อยู่ในระดับมาก(m= 4.40) 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 17 / เม.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ เจริญผล 10 / เม.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง 10 / เม.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน 6 / เม.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการของ นายเอกพล ดำรงจิรธนากร 5 / มี.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง