[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์
ผู้เขียน :
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 515


ชื่อผลงาน      :  รายงานการประเมินโครงการ  พัฒนาห้องสมุด 3 ดี    เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการ

                         เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์     ปีการศึกษา

                         2558 2559

ผู้รายงาน      :  ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ  พงศาการณ์

                        ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์    อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่รายงาน      2559

 

 

 

บทสรุป

 

            รายงานการประเมินโครงการ  พัฒนาห้องสมุด 3 ดี    เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น บุคคล แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ปีการศึกษา   2558  2559ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า  ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ( Cipp – Model ) มาใช้ในการประเมิน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย  ประชากรคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา  2558  2559 จำนวน  13  คน  และกลุ่มตัวอย่างนักเรียน  ปีการศึกษา  2558       จำนวน  341  คน ปีการศึกษา  2559  จำนวน  341  คน   กลุ่มตัวอย่างครู  ปีการศึกษา  2558  2559  จำนวน  113  คน    กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2558 - 2559  จำนวน  13  คน และกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา  2558   จำนวน  341  คน  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  341  คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่าระดับ ( Rating Scale ) มีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน  6  ฉบับและแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา  2558-2559   มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จำนวน  1  ฉบับ   รวมทั้งสิ้น  7  ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง   0.93 – 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม  SPSS ( Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 16 )  ผลการประเมินพบว่า

                   1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ปีการศึกษา  2558 ตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุด 3 ดี โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

                   ปีการศึกษา 2559  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า   พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ปีการศึกษา  2558   ตาม ความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการห้องสมุด 3 ดี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ  = 3.42, s = 0.63)  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 4.03, s = 0.53)ได้คะแนนรวมเฉลี่ย   15     ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ  พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการ

ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ปีการศึกษา  2558  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                 ปีการศึกษา 2559 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20  ผ่านเกณฑ์การประเมิน    เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.27, S.D = 0.41)มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมสูงสุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ  ประกอบด้วย

                 4.1  พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตคุณภาพการพัฒนาห้องสมุด 3  ดี  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ปีการศึกษา 2558    ตามความคิดเห็นของ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15   ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      ปีการศึกษา 2559  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15   ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

                      4.2  พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต เกี่ยวกับพฤติกรรม การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ปีการศึกษา 2558   ตามความคิดเห็นของ ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับปานกลางได้คะแนนรวมเฉลี่ย  15  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                      ปีการศึกษา  2559  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                   4.3  พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา  2558  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยรวมมีคุณภาพ       มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม  (ร้อยละ 92.35 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย    10    ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ปีการศึกษา 2559   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวม ผลการประเมินมีระดับคุณภาพดีเยี่ยม   (ร้อยละ 96.36 ) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                4.4    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558   โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับ     ปานกลาง ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน      ปีการศึกษา 2559    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย  10  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

                ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช้

1.   ควรให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

                2.   ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แบบยั่งยืน

                3.   ของบประมาณในการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภายนอก

                4.   ควรจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอ

               5.   การติดตามประเมินผล และควรนำผลการประเมินไปใช้จริงในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ

                6.   ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทุกฝ่ายมีส่วนในการประเมินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาโครงการ

               7.   ควรส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

               8.   ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ

               9.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอใน การดำเนินโครงการ

               10. ควรส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตัวเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆเพื่อส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                

                   ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย / ประเมินครั้งต่อไป

  1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ที่ห้องสมุดได้ดำเนินการทุกโครงการโดยประยุกต์ใช้รูปแบบ  การประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

  2.  ควรวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

ของนักเรียนโดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

  3. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของโรงเรียน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการ ประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายอนันต์ หวันอาหลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 21 / พ.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายอุดม หมัดอาด้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับช้างวิทยาคม 15 / พ.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอาธิศักดิ์ แกสมาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ 11 / พ.ค. / 2561
      รายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 17 / เม.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายสุภาพ เจริญผล 10 / เม.ย. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง