[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน
ผู้เขียน :
จันทร์ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 110


 บทคัดย่อ

 

 

ชื่องานวิจัย :  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้

        วิชาเคมี 3  หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

ชื่อผู้วิจัย      นางกาญจน์จุรี  หมีดหรน

ปีที่ศึกษา    :  2560

 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3 หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3 หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3 หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จังหวัดสตูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30   คน  ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3  หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน  ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3  หน่วยการเรียนรู้

สมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน  แผน  24  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก  แบบคู่ขนานก่อนเรียนและหลังเรียน

จำนวน 30 ข้อ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3  หน่วยการเรียนรู้ สมดุลเคมี  แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  จำนวน 15 ข้อ  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t - test)

ผลการวิจัยพบว่า 1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3

หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพ 81.83/81.89  ซึ่ง

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3 หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

และ 3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ วิชาเคมี 3 หน่วยการเรียนรู้สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวาสนา พูลศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 14 / ธ.ค. / 2560
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน 11 / ธ.ค. / 2560
      ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 30 / พ.ย. / 2560
      ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 30 / พ.ย. / 2560
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไพศาล แก้วขวัญศรี 18 / ต.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง