[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวาสนา พูลศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ผู้เขียน :
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 436


 เรื่องที่ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ชื่อผู้ศึกษา นางวาสนา พูลศรี ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม จำนวน 6 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 แผน รวม 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 1 ชุด 4) แบบทดสอบย่อยประจำแบบฝึกทักษะเรื่องพหุนาม ลักษณะเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 ชุด แต่ละชุดมี 10 ข้อ รวม 60 ข้อ และ 5) แบบประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/77.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ 3) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพหุนาม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()S.D เท่ากับ 0.54ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงษ์ไทย ชาลีผล ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางวริศรา แสงขำ ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม \"นิคมวัฒนา\" 29 / มิ.ย. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางภริตพร อุนะพำนัก ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / มิ.ย. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง