[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการครูพจนีย์ ทองปัญจา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
ผู้เขียน :
จันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 439


ชื่อเรื่อง                   รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา  จังหวัดสงขลา

ผู้รายงาน                  นางสาวพจนีย์   ทองปัญจา                          

ปีการศึกษา                พ.ศ. 2560

 

 

บทคัดย่อ

          รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา  จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์(E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ (E-Learning)  เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จำนวน 40 คน โดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling)

           เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่     บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 จำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่า  t-test     ผลการศึกษาพบว่า

            1) บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 https://www.krupod.in.th  หรือ Qrcode พัฒนาขึ้นมา โดยมีประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเท่ากับ  80.22/82.46   แสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดคือ  80/80 

    2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   3) นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

             

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / ต.ค. / 2561
      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงษ์ไทย ชาลีผล ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางวริศรา แสงขำ ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม \"นิคมวัฒนา\" 29 / มิ.ย. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง