[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายโชคชัย ชัยธรรมโชค โรงเรียนคูเต่าวิทยา
ผู้เขียน :
พุธ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 329


ชื่องานวิจัย    การเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน รักถิ่นฐานบ้านเกิดโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม

                         โรงเรียนคูเต่าวิทยา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559-2560

ชื่อผู้วิจัย         นายโชคชัย ชัยธรรมโชค

ปีที่วิจัย           ปีการศึกษา 2559-2560

 

บทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน รักถิ่นฐานบ้านเกิดโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคูเต่าวิทยา  จังหวัดสงขลา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2559-2560 (2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิดตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคูเต่าวิทยา จังหวัดสงขลา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2559-2560 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน รักถิ่นฐานบ้านเกิดโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคูเต่าวิทยา  จังหวัดสงขลา หลังการพัฒนา   ปีการศึกษา 2559-2560

                   ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร นักเรียนโรงเรียนคูเต่าวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 65 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 71 คน ครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนคูเต่าวิทยา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคูเต่าวิทยา   ปีการศึกษา 2559 จำนวน 65 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 71 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ    ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .90-.96 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.   ระดับคุณภาพการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน รักถิ่นฐานบ้านเกิด โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคูเต่าวิทยา  จังหวัดสงขลาหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2559-2560 มีคุณภาพ  อยู่ในระดับมาก มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2.   อัตลักษณ์ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิดโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคูเต่าวิทยา จังหวัดสงขลา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนคูเต่าวิทยา มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.   ความพึงพอใจ ของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน รักถิ่นฐานบ้านเกิด โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคูเต่าวิทยา จังหวัดสงขลา หลังพัฒนา ปีการศึกษา 2559-2560 อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

 

ข้อเสนอแนะ

                   ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.        ควรพัฒนาต่อยอดการบริหารทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม  การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาครู และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนคูเต่าวิทยา อย่างต่อเนื่อง

2.        โรงเรียนควรพัฒนาต่อยอดผู้เรียนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน รักถิ่นฐาน  บ้านเกิดของผู้เรียนใน 6 ด้าน คือ ด้านความภาคภูมิใจ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้านการมีจิตสำนึก และความกล้าแสดงออก ด้านการมีส่วนร่วม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้านความรักหวงแหน และสืบสาน  และ ด้านประยุกต์สู่ความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกมีพฤติกรรม รักถิ่นฐานบ้านเกิดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.   ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในระดับโรงเรียน ระดับสหวิทยาเขต   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

2.   ควรศึกษาความสัมพันธ์ อัตลักษณ์ผู้เรียนกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ที่โรงเรียนได้ประกาศต่อสาธารณชนว่ามีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันหรือไม่ เพียงใด

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / ต.ค. / 2561
      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงษ์ไทย ชาลีผล ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางวริศรา แสงขำ ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม \"นิคมวัฒนา\" 29 / มิ.ย. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง