[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน
ผู้เขียน :
ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 281


 บทคัดย่อ

 

 

ชื่อรายงาน :  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223

       หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้ศึกษา นางกาญจน์จุรี  หมีดหรน

ปีที่ศึกษา    :  2560

 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223  หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  จังหวัดสตูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30  คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือการศึกษา คือ  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223  หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223  หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 แผน 24 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน 30 ข้อ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  แบบมาตราส่วนประมาณค่า5  ระดับ จำนวน 15 ข้อ  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t - test)

              ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพ 81.83/81.89  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223  หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีค่าเท่ากับ  0.7122  หรือคิดเป็นร้อยละ 71.22  4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 3  รหัสวิชา ว30223 หน่วยการเรียนรู้เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร 18 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานนักเรียนพระราชทานโรงเรียนระโนดวิทยา 21 / ม.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / ต.ค. / 2561
      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง