[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายอาธิศักดิ์ แกสมาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ผู้เขียน :
ศุกร์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 294


 

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6    โรงเรียนละงูพิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา             นายอาธิศักดิ์  แกสมาน  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ

สถานศึกษา          โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ปีที่ทำการศึกษา   2559

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5  33225 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6   ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี  หน่วยการเรียนรู้

สารชีวโมเลกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละงูพิทยา-คม อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 2  ห้องเรียน  รวม 48  คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 24 คน ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling unit) ด้วยวิธีการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จากห้องเรียนทั้งหมด  2  ห้องเรียน  ซึ่งโรงเรียนจัดห้องแบบคละความสามารถของนักเรียน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี    หน่วยการเรียนรู้

สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติด้วย  t-test dependent

 

 

 

ผลการศึกษาพบว่า  

                1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้  สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
84.16 / 82.77

                  2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 5 33225 หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วยการเรียนรู้ สารชีวโมเลกุล    อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / ต.ค. / 2561
      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงษ์ไทย ชาลีผล ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3 / ก.ค. / 2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางวริศรา แสงขำ ครูโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม \"นิคมวัฒนา\" 29 / มิ.ย. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง