[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      Knowledge Manangment Center
 

 Knowledge Management Center 

- เล็กๆ ไม่..ใหญ่ ใหญ่..(เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก)..ทำ

- แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนา 4 H   (Hand  Head  Health  Heart)

- model ลดเวลาเรียน

- 26 วิธีการสอน

- o-net บทสรุปผู้บริหาร

- รายงานผลการวิเคราะห์ o-net

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ถอดประสบการณ์ งานสอนเด่นครูผู้สอน

- บทสรุปสำหรับผู้บริหารโรงเรียน SEZ School 

- ลดเวลาเรียน

- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรเร่งรัดพัฒนา เนื่องจากมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- คู่มือวัดผลประเมินผล 

- English for tour guides

- คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

- หลักสูตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง