[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      แผนจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

ปีงบประมาณ 2558

ดือนตุลาคม 2557
เดือนพฤศจิกายน 2557
เดือนธันวาคม 2557
เดือนมกราคม 2558
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เดือนเมษายน  2558
เดือนกรกฎาคม  2558

ปีงบประมาณ 2559

เดือนตุลาคม 2558
เดือนพฤษจิกายน 2558
เดือนพฤษจิกายน 2558 (ต่อ)
เดือนมกราคม 2559
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
เดือนเมษายน 2559
เดือนกรกฎาคม 2559
เดือนสิงหาคม 2559
เดือนกันยายน 2559

ปีงบประมาณ 2560

เดือนพฤศจิกายน 2559

 ปีงบประมาณ 2561

เดือนพฤศจิกายน 2560
***แบบรายงานแผนฯ คตง เดือน พย 60
ดือนมกราคม  2561
เผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง
***บันทึกเสนอเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง
***ประกาศเผยแพร่แผน แจ้ง สตง

เดือนสิงหาคม  2561

***  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง