[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 

2560

1. ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

- ปปช 07 และ คุณลักษณะ จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

- ประกาศจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

2.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

- ปปช 07 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

- ประกาศ วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

3.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะบริหารจัดการวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560

- ปปช 07 บริหารจัดการวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560

- ประกาศ บริหารจัดการวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 

4.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะปรับปรุงระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560

- ปปช 07 ปรับปรุงระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560

-ประกาศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2560

5.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ

- ปปช 07 วัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ

- ประกาศ วัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ  

6.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

- ปปช 07 ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

- ประกาศ ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

 

 2559

1.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ซ่อมแซมโรงรถ

- ปปช 07 ซ่อมแซมโรงรถ

2.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์กันกระสุน

- ปปช 07 รถยนต์กันกระสุน

- คุณลักษณะรถยนต์กันกระสุน

- ประกาศซื้อรถยนต์กันกระสุน

- ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นซองซื้อรถยนต์กันกระสุน

3.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2559 ครั้งที่ 1

- คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559

- บัญชีจัดสรร

- ราคากลาง

- ปปช 07 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ครั้งที่ 2)

4.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2559 ครั้งที่ 2

- ปปช 07 ครุภัณฑ์สำนักงาน

- คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2559

5.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2559 ครั้งที่ 3 (วิธีพิเศษ)

- ปปช 07 ครุภัณฑ์สำนักงาน

- คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน

  2561

 ประกาศราคากลาง ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (DLIT)

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณธ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- บัญชีราคามาตรฐานระบบปฏิบัติการ (Operating System)  พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
- บัญชีราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์

 

ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  12  รายการ
- ปปช 07 และ คุณลักษณะ

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เงินกันปีงบประมาณ 2560
ปปช 07
คุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง