[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 

2560

1. ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

- ปปช 07 และ คุณลักษณะ จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

- ประกาศจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

2559

1.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ซ่อมแซมโรงรถ

- ปปช 07 ซ่อมแซมโรงรถ

2.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์กันกระสุน

- ปปช 07 รถยนต์กันกระสุน

- คุณลักษณะรถยนต์กันกระสุน

- ประกาศซื้อรถยนต์กันกระสุน

- ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดยื่นซองซื้อรถยนต์กันกระสุน

3.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2559 ครั้งที่ 1

- คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559

- บัญชีจัดสรร

- ราคากลาง

- ปปช 07 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ครั้งที่ 2)

4.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2559 ครั้งที่ 2

- ปปช 07 ครุภัณฑ์สำนักงาน

- คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2559

5.ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปี 2559 ครั้งที่ 3 (วิธีพิเศษ)

- ปปช 07 ครุภัณฑ์สำนักงาน

- คุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง