[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

- หลักเกณฑ์และวิธีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
- ขั้นตอนการติดต่อราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
*** ขั้นตอนการคัดลอกสำเนา ก.พ.7
***
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
***
ขั้นตอนการรับผลงานทางวิชาการ
- แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและมาตรการการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

- 20  คำถามในการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- ชั่วโมงสอน-การประเมิน 13 ตัวชี้วัด
- บรรยาย ว 22 (ผชช. 15-17 ก.พ. 61)
- ว 21
- ว 22
- ว 20
- หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง