[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      กลุ่มนโยบายและแผน
 

1 แผนปฏิบัติการประจำปี
2 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ 2560

3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4 ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปีงบประมาณ 2561

5 ปฏิทินการกำกับติดตาม การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6 คู่มือการปฏิบัติงานและภารกิจของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

7 ขั้นตอน/กระบวนการในการปฏิบัติงาน

***คู่มือการขอตั้งงบบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562

***แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี

***แผนผังการขอขยายชั้นเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง