[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
 

การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

- การเตรียมตัวประเมินวิทยฐานะตาม ว 5/2554  ลงวันที่  12  เมษายน  2554

- คู่มือ รายการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว 17/2552  ลงวันที่  30  กันยายน  2552home/userfiles/14_06_55 -pdf.zip

- ว 5 เชิงประจักษ์

- ว 10 จชต

 สูตรหาค่าทีเฉลี่ย

- หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง