[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1.สถานศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ

2.พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐาน

3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอื่นๆ

4.พัฒนาสำนักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม

ค่านิยมองค์การ

ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ”  (Students and schools come first : SSCF)

กลยุทธ์

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

2.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม และใช้วิจัยเป็นฐาน

 

คำสัญญาที่ บารารีสอร์ท     "SERVICE"
      S = Smile   (พวกเราจะยิ้มแย้มแจ่มใส)
      E = Ease     (พวกเราจะทำให้เกิดความสะดวก)
      R = Ready  (พวกเราจะบริการด้วยความพร้อม, เต็มใจ)
      V = Valid    (พวกเราจะทำด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย)
      I  = Improve (พวกเราจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้น)
      C = Can      (พวกเราจะทำงานด้วยความสามารถ)
      E = Easy     (พวกเราจะทำให้ผู้รับบริการสบายใจ)

                        

 

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง