[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

 

                        

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ค่านิยมองค์การ  (Share Values)

ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ

(Students and Schools Come First : SSCF)

 

พันธกิจ (Mission)

1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพ สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพ

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอื่นๆ

4. พัฒนาสำนักงาน และสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม

5. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์รวม (Goal)

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทย ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ

4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการบริหารจัดการ

ที่ได้มาตรฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง