[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้บริหาร
นางพิษสฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม
นางเกศรา ศรีกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญกานพิเศษ ผอ.กลุ่ม
นางณกัญญา แก้วประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม
นางวรรณา กลับนวล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม
นางพรรษนันท์ ยศดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่ม
นางชนิดา วิสะมิตนันท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่ม
นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวณัตถญา บัวงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายอธิพงศ์ คงยะฤทธิ์ นักชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวจีราวัส นินทะผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายวันไชย บิลภัทร์ พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายอนันต์ เหร็มนุ้ย พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายกฤตนัย สายกี่เส้ง พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุชาดา เพ็ชรจำรัส ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาววรรษพร สืบสาย ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวกนกวรรณ สิงห์เหนี่ยว ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวบุญลือ บิลภัทร์ พนักงานทำความสะอาด เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายสุเทพ สุขขวัญ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายอุดม พันธุ์รัตน พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายสาธิต สืบศิลป์ พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางถวิล เพชรสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอรสา แตงอ่อน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางน้ำฝน ยกย่องสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอัจฉรา ช่วยนุกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายพิษณุ อุ่นอก นิติกรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายรอสลัน นารอยี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวลัดดาวรรณ บุญรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริญภัทร์ รัตน์น้อย ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวรัตยา นิลรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธีรพงษ์ อินทร์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางเกวลิน พยนต์ภาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางจรรญาบุตร อ่อนจันแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นายชยวัฒน์ ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นายวินัย อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางรวยริน จันทร์นวล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวศศิธร ชอบแต่ง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางบุบผา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกนิษฐา แสงแวว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

 • 1 : ผู้บริหาร
 • 2 : ผอ.กลุ่ม
 • 3 : เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
 • 4 : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • 5 : เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
 • 6 : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • 7 : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 • 8 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 • 9 : หน่วยตรวจสอบภายใน

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

  173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
  พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง