[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นายภิญโญ จันทรวงศ์ รอง ผอ.สพม.เขต 16 0846320964 ผู้บริหาร
นายศวิษฐ์ ศรีสง รอง ผอ.สพม.เขต 16 0898768270 ผู้บริหาร
นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม. 16 08-1957-80 ผู้บริหาร
นางกาญจนา อักษรนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0819578827 ผอ.กลุ่ม
นางประมูล ศังกรนิติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0869666209 ผอ.กลุ่ม
นางสาธุ แก้วทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0894623001 ผอ.กลุ่ม
นายสุเด่น เครือแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0812762805 ผอ.กลุ่ม
นางวรรณา กลับนวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0819570218 ผอ.กลุ่ม
นายธีนภัทร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 0862867902 ผอ.กลุ่ม
นางสาวณัตถญา บัวงาม เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวปนิดา บือนา เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุชาดา เพ็ชรจำรัส เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นางถวิล เพชรสุวรรณ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางเกศรา ศรีกาญจน์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอรสา แตงอ่อน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอังศุมาลิน เกษรา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายสามารถ แสงจันศิริ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวอาอีซะห์ เจะยิ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาลี แก้วประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางรวยริน จันทร์นวล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
นางบุบผา หมัดอาด้ำ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางพรรษนันท์ ยศดำ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางกนิษฐา แสงแวว เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวมาดี บุญสงค์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวณัทธชา คงสง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางอำไพ จันทร์บุญลาภ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางอัจฉรา ช่วยนุกูล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางสาวพรศินี รัตนะ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ว่าที่ ร.ต.ธีระศักดิ์ ลิมปนดุษฎี ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
นายประสิทธิ์ พงษ์อักษร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

 • 1 : ผู้บริหาร
 • 2 : ผอ.กลุ่ม
 • 3 : เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
 • 4 : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • 5 : เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
 • 6 : เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • 7 : เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 • 8 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

  173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
  พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง