[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1กลุ่มอำนวยการ
เรื่อง : โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖0

ผู้เขียน : นางพิสษฐ์ณัฐฐ แฮร์ริ่ง
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 53


ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ( มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖0” ภายใต้แนวคิด “บรูณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางศึกษา” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา จากสถานศึกษา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี จากสถาบันอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๑, 000 คน กำหนดการจัดโครงการฯ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓0 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖0 เวลา 0๘.00-๑๕.๔๕ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/tels17 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและบริษัท ฯ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารประกอบการสัมมนา (ไม่รวมถึงค่าที่พัก และค่าเดินทาง

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กลุ่มอำนวยการ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการสัมมนาวิชาการ ภาษาไทย ภาษาชาติ ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด สมรรถภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย 12 / ต.ค. / 2560
      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่21 ภายใต้ความคิด เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0 12 / ต.ค. / 2560
      โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖0 12 / ต.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 4 / ต.ค. / 2560
      ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 3 / ต.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง