[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
9 / ก.พ. / 2561
การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่
การดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
14 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการครูวาสนา พูลศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / ธ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูกาญจน์จุรี หมีดหรน
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / พ.ย. / 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
30 / พ.ย. / 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
18 / ต.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไพศาล แก้วขวัญศรี
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโรงเรียนคลองแดนวิทยา โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
16 / ต.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาของ นายไกรนรา กล่อมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองแดนวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ต.ค. / 2560
ประกาศโรงเรียนสามบ่อวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนสามบ่อวิทยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / พ.ค. / 2560
PLC (Professional Learning Community)
PLC (Professional Learning Community) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / พ.ค. / 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
4 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธาริกา กุกามา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธาริกา กุกามา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค์
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W 1H ร่วมกับแผนผังความคิด วิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง