[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1ผู้เขียน :
15 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายเสนอ ใหมจุ้ย ตาแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / พ.ค. / 2560
PLC (Professional Learning Community)
PLC (Professional Learning Community) อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
11 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ว่าที่ ร.ต.หญิงรำไพพรรณ พงศาการณ์ ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / พ.ค. / 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตรจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวอุทัยวรรณ มูลศิริ ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
4 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางอุบลรัตน์ บุญชู อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / พ.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลเป็นที่ประจักษ์ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางเยาวมาศ ดินลานสกูล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
12 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธาริกา กุกามา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของครูธาริกา กุกามา ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
7 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางเพ็ญจวรรณ ธรรมรงค์
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W 1H ร่วมกับแผนผังความคิด วิชา ท 21101 ภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
3 / เม.ย. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูนาฏยา หยังหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูนาฏยา หยังหลัง อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
24 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสายไหม จิิตรหลัง ครูโรเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสายไหม จิิตรหลัง ครูโรเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
22 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางลำไพ ศรีปาน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 1 เรื่องทัศนศิลป์น่ารู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม”นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ก.พ. / 2560
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
ประกาศการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
17 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายชัยศักดิ์ ระเด่น ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายชัยศักดิ์ ระเด่น ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
15 / ก.พ. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสายไหม จิตรหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนางสายไหม จิตรหลัง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
8 / ม.ค. / 2560
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง
เผยแพร่ผลงานวิชาการของนายสวัสดิ์ สวาหลัง ครูโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน :
5 / ม.ค. / 2560
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู
พระราชดำรัส พระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับครู อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง