[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายพงษ์ไทย ชาลีผล ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
ผู้เขียน :
อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 339


ชื่อเรื่อง

 

การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา      ท22102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ผู้วิจัย

นายพงษ์ไทย  ชาลีผล

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา

2560

 

 

บทคัดย่อ

 

 

 

             การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) การสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย 4 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบบจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน 15 แผน  3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความ และ  4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ แล้วนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกออกเป็น การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ (E1/E2) การหาค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยสถิติที (t-test)

               ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาไทย 4 รหัสวิชา                      ท22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 82.74/81.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นายพนมไพร วงษ์คลองเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร 18 / มี.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานนักเรียนพระราชทานโรงเรียนระโนดวิทยา 21 / ม.ค. / 2562
      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นายเด็จ ศรีทอง ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 26 / ต.ค. / 2561
      ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 27 / ส.ค. / 2561
      แถลงข่าว Obec Sponsor 2018 ภาคใต้ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 9 / ก.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง