[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1


      เผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน
 


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1-6 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1-7 ประจำปี 2560  

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด  8 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด  9 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

รายละเอียดประกอบบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ประจำปี 2561    

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ประจำปี 2561 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนประจำงวด 6 ประจำปี 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนประจำงวด 7 ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

173 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074 260191-2 โทรสาร 074-260193
ส่วนศึกษานิเทศน์ โทรศัพท์ 074-336848 โทรสาร 074-336849
พัฒนาข้อมูลโดย นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮร์ริ่ง