วันที่ 19 มิ.ย. 2561 นายสุธี บุญญะถิติ รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 16 เข้าร่วมกิจกรรมกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา มีความมุ่งหมายเพื่อบูรณาการการทำหน้าที่เพื่อสังคมร่วมกันของทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้ง สร้างก...อ่านต่อ
วันนี้ 11 มิถุนายน 2561 นายสุธี บุญญะถิติ รอง ผ.อ.รักษาราชการแทนผอ.สพม. 16 ประธานการประชุมชี้แจงติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 4 ตัวชี้วัด ยุ...อ่านต่อ