วันนี้ (28 เมษายน 2560) ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ครั้งที่ 3/2560 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยมี...อ่านต่อ
21 เม.ย.ุุ60 ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวััดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ดำเนินการประชุมอบรมสัมมนา (Navamin School to Thailand 4.0) ครูและบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเ...อ่านต่อ