การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  “สำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม  ต้นแบบ”  นำโดย  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16  พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน  ร่วมกันพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้การนิเทศแบบจูงใจด้วยกระบวนการ 4A (Awareness : สร้างการรับรู้และการยอมรับ จากทุกภาคส่วนในองค์กร  Aim : กำหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ  Action : ทำกิจกรรมส่งเสริมความดี  และ  Assessment : ประเมินผล) โดยร่วมกันทำทั้งองค์กร ทำจากล่างขึ้นบน ทำอย่างมีส่วนร่วม และทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนการทำงานผ่านกระบวนการ PLC มุ่งสู่เป้าหมายคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ ระเบียบวินัย  จิตอาสา พอเพียง ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และบรมราโชบายของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 “ช่วยกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง”  ซึ่งกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันทำการ  ได้แก่  ร้องเพลงชาติ ผู้นับถือศาสนาพุทธ  กล่าวคำบูชา พระรัตนตรัย  ศาสนาอิสลาม  กล่าวดุอาห์  และผู้นับถือศาสนาคริสต์  กล่าวคำอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูตรัสสอนไว้    หลังจากนั้น ทุกคนร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (สำหรับวันพุธ จะมีการร้องเพลงมาร์ช ชื่อ  เพลงสร้างคนดีให้บ้านเมือง  ในกิจกรรมหน้าเสาธง  และตอนบ่ายจะมีกิจกรรมออกกำลังกาย)  สุดท้าย  เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานอีกด้วย

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9  จังหวัดสงขลา ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันที่ 13 ตุลาคม 2563  โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ดังนี้  เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา (เฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ )  เวลา  18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา (หัวหน้าส่วนราชการ)
ในการนี้ สพม. 16 ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน สวมใส่ชุดสุภาพสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม

 

ประจำปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  “สำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม  ต้นแบบ”  นำโดย  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16  พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน  ร่วมกันพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้การนิเทศแบบจูงใจด้วยกระบวนการ 4A (Awareness : สร้างการรับรู้และการยอมรับ จากทุกภาคส่วนในองค์กร  Aim : กำหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ  Action : ทำกิจกรรมส่งเสริมความดี  และ  Assessment : ประเมินผล) โดยร่วมกันทำทั้งองค์กร ทำจากล่างขึ้นบน ทำอย่างมีส่วนร่วม และทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนการทำงานผ่านกระบวนการ PLC มุ่งสู่เป้าหมายคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ ระเบียบวินัย  จิตอาสา พอเพียง ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และบรมราโชบายของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 “ช่วยกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง”  ซึ่งกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันทำการ  ได้แก่  ร้องเพลงชาติ ผู้นับถือศาสนาพุทธ  กล่าวคำบูชา พระรัตนตรัย  ศาสนาอิสลาม  กล่าวดุอาห์  และผู้นับถือศาสนาคริสต์  กล่าวคำอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูตรัสสอนไว้    หลังจากนั้น ทุกคนร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (สำหรับวันพุธ จะมีการร้องเพลงมาร์ช ชื่อ  เพลงสร้างคนดีให้บ้านเมือง  ในกิจกรรมหน้าเสาธง  และตอนบ่ายจะมีกิจกรรมออกกำลังกาย)  สุดท้าย  เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานอีกด้วย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดำเนินโครงการคาราวานเสริมสร้างกำลังใจสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (SPM16 Visit for Encouragement)โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 19  สาย ๆ ละ  3  คน  เพื่อออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 53 โรงเรียน  โดยออกเยี่ยมสายละ 3  โรงเรียน ซึ่งในส่วนของ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วย นายเกียรติพันธ์ หนูทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา และโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาแต่ละโรงเรียนมีความพร้อมในการรับมือและป้องกันกับเชื้อไวรัสโควิด 19 มีจุดคัดกรอง มีการสวมหน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน และมีการเว้นระยะห่าง ครูมีความพร้อมในการสอน และนักเรียนมีความพร้อมและตั้งใจเรียนดี นอกจากนั้นแล้ว ได้ติดตามนักเรียนทุนน้อมเกล้า ราชินูปถัมภ์ ติดตามเรื่องงบประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จแล้ว

วันที่ 17-20 มิถุนายน 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทำหลักสูตรพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวอุทยานธรณีสตูล ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเดอะชีวาเลย์ บีช รีสอร์ท อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การดำเนินการ ในครั้งนี้ในภาคเช้ามีการสนทนากลุ่ม โดยผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวและการมีงานทำ พัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับอุทยานธรณีสตูล และให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น ช่วงบ่ายวันที่ 17-20 มิถุนายน 2563 เป็นการปฏิบัติการทบทวนและจัดทำหลักสูตรพัฒนามัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวอุทยานธรณีสตูลและหลักสูตรสาระท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานทั้งสิ้น 35 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นประธานการประชุมการเตรียมการเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โดยเน้นย้ำมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ให้ครูเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน รวมทั้งหาวิธีการที่ให้นักเรียน ซึ่งติดตามผู้ปกครองไปประเทศมาเลเซียให้ได้เรียนรู้ตามบริบทที่สามารถทำได้

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑๓ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมติที่ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสตูล วันที่ 15 มิถุนายน 2563 อนุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 12 โรง เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้ โดยเน้นย้ำ 6 มาตรการ ได้แก่ คัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม ทำความสะอาดและลดความแออัด

19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ณ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ประจำปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  “สำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม  ต้นแบบ”  นำโดย  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  16  พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน  ร่วมกันพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้การนิเทศแบบจูงใจด้วยกระบวนการ 4A (Awareness : สร้างการรับรู้และการยอมรับ จากทุกภาคส่วนในองค์กร  Aim : กำหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ  Action : ทำกิจกรรมส่งเสริมความดี  และ  Assessment : ประเมินผล) โดยร่วมกันทำทั้งองค์กร ทำจากล่างขึ้นบน ทำอย่างมีส่วนร่วม และทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทบทวนการทำงานผ่านกระบวนการ PLC มุ่งสู่เป้าหมายคุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ “ ระเบียบวินัย  จิตอาสา พอเพียง ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และบรมราโชบายของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 “ช่วยกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง”  ซึ่งกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันทำการ  ได้แก่  ร้องเพลงชาติ ผู้นับถือศาสนาพุทธ  กล่าวคำบูชา พระรัตนตรัย  ศาสนาอิสลาม  กล่าวดุอาห์  และผู้นับถือศาสนาคริสต์  กล่าวคำอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูตรัสสอนไว้    หลังจากนั้น ทุกคนร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  (สำหรับวันพุธ  จะมีการร้องเพลงมาร์ช ชื่อ  เพลงสร้างคนดีให้บ้านเมือง  ในกิจกรรมหน้าเสาธง  และตอนบ่ายจะมีกิจกรรมออกกำลังกาย)  สุดท้าย  เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานอีกด้วย

 

วันที่  4 พฤษภาคม​ 2562 เวลา ​ 07.30น.​ นายศังกร​ รักชูชื่น​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16​ พร้อมด้วย​บุคลากร  ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ รัชกาลที่ 10​ ​พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา​ ณ​ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง​ อำเภอเมืองสงขลา​ จังหวัดสงขลา

วันที่  6​ พฤษภาคม​ 2562  ณ​ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์​ ตำบลบ่อยาง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสงขลา​ นายศังกร​    รักชูชื่น​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่        การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ร่วมในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562


วันที่  21 พฤษภาคม 2562  เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมจิตรลดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  (ผอ.สพม.เขต 16) เป็นประธานในการดำเนินการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกกลุ่ม  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน  80  คน  ก่อนจะเข้าวาระการประชุม  ผอ.สพม.เขต 16  นำเคารพธงชาติ ผู้นับถือศาสนาพุทธ  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  ศาสนาอิสลาม  กล่าวดุอาห์  และผู้นับถือศาสนาคริสต์  กล่าวคำอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูตรัสสอนไว้    หลังจากนั้น ทุกคนร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และได้อันเชิญพระบรมราโชวาท ของรัชกาลที่ 9  พร้อมกันนั้น    ได้มีการมอบเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง O-net อยู่ในเกณฑ์ดี เกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาดีเด่น และเข็มลูกเสือ    ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เป็นต้น