ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำของของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  16 เลขที่ 174  ถนนสงขลา – นาทวี
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(๒) ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เลขที่ 174
ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์  90000

(๓) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-260191 ต่อ 26 โทรสาร หมายเลข 074-260193

(๔) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ที่ http:// www.sea16.go.th