นักเรียน

เพชรน้ำหนึ่ง : เด็กชายธราดล จิตซื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เพชรน้ำหนึ่ง : นายณรงค์ชัย  แสงอัคคี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

เพชรน้ำหนึ่ง : ด.ญ. กุลทิวา พวงสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เพชรน้ำหนึ่ง : ชื่อ นายอภิรัก คลายนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพชรน้ำหนี่ง : ชื่อ อัญรัตน์ สุจริต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓/๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เพชรน้ำหนึ่ง : นางสาวณัชชยา ฐิตินันท์ศรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล