สาระน่ารู้

ลำดับ


ภาพประกอบ

ชื่อเรื่อง เขียนโดย
1.

สมุดตรวจราชการ

นายศังกร  รักชูชื่น
ผอ.สพม.เขต ๑๖

2.

สรุปการประชุม VDO Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  เมื่อวันอังคารที่ 24  มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม สพฐ.1

ดร.สํารวย ภักดี
รอง ผอ.สพม.เขต ๑๖

3.

การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

4.

สถานการณ์โควิด-19 กับการเรียนรู้ของฉัน

 วรรณี รัตนเลิศ
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๑๖

5.

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

นายศังกร รักชูชื่น
ผอ.สพม.เขต ๑๖

6.

นวัตกรรมที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice)

สุนันทา สุวรรณะ
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖

7.

การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

เหมือนฝัน  เกื้อหนุน
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖

8

รายงานการพัฒนาครูต่างชาติ สพม.16
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา & PLC

นางเปรมจิต  กล่อมสุข
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖

9

SPM 16 Model การมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมทางคณิตศาสตร์

นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง
ศึกษานิเทศก์ สพม.เเขต  ๑๖

10

ไวรัสโคโรนา 2019 กับผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 

นายศังกร  รักชูชื่น
ผอ.สพม.เขต ๑๖

11.

การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)

       ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor)

นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16

12.

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ

นางสาวเบญจธรรม  ดิสกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

13

การบริหารจัดการหลักสูตร CURRICULUM ADMINISTRATION

นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 16

14

O-NET ผลสะท้อนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางฯ

เหมือนฝัน  เกื้อหนุน
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖

15

โครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวอุทยานธรณีสตูล 

นางอุไร  พรหมปาน
รอง ผอ.สพม.๑๖

16

การดำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวพรพรรณ จันทะโชติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

17

ความเชื่อ

นายศังกร รักชูชื่น
ผอ.สพม.เขต ๑๖

18

การยืมเงินราชการ

นางเรวดี สงสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

19

คู่ค้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

นายศังกร รักชูชื่น
ผอ.สพม.เขต ๑๖

20

เสียงสะท้อน..จากการเปิดชั้นเรียนวงรอบที่1

เหมือนฝัน  เกื้อหนุน
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖

21
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนสุจริต

ฉลวย  พีรฉัตรปกรณ์
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖

22

“ครูมืออาชีพ” 

นายศังกร  รักชูชื่น
ผอ.สพม.เขต ๑๖

23
บทสรุปผู้บริหาร
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “ภาคใต้”

เหมือนฝัน  เกื้อหนุนและคณะ

24

เสียงเล็ก ๆ จากเด็กของครู

ชาคริญา ชายเกลี้ยง

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต.๑๖