คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่ม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายบุคคล

อำนวยการ
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมายและคดี