ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอ่านภาษาอังกฤษ
เรื่องประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN COMMUNITY)
สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ