ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1:

โครงสร้าง

O2:

ข้อมูลผู้บริหาร

O3:

อำนาจหน้าที่

O4:

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5:

ข้อมูลการติดต่อ

O6:

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7:

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์

O8:

Q&A

O9:

Social Network (Facebook)

การดำเนินงาน

O10:

แผนดำเนินงานประจำปี

O11:

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12:

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13:

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14:

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15:

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16:

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17:

E–Service (MyOffice2564) (E-Money)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18:

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19:

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20:

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

O21:

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22:

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23:

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24:

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25:

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26:

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27:

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28:

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O29:

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30:

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31:

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32:

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33:

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34:

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35:

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36:

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37:

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38:

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40:

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41:

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42:

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43:

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน