การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 (รองผอ.สพป สงขลา เขต 2 และเขต 3 )

วันที่ 21 กันยายน 2564  นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพม.สงขลา สตูล  ประธานกรรมการพร้อมด้วย นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กรรมการ, นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รองผอ.สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ และนางน้ำฝน ยกย่องสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 2) ของ                นางจิณณาภักดิ์  มักคุ้น รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2  และ นางสาวกุหลาบ  เกลี้ยงชุม  รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3