การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบที่ 2 (รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 2)

วันที่ 22 กันยายน 2564  นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพม.สงขลา สตูล  ประธานกรรมการพร้อมด้วย นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กรรมการ,นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ                                และนางน้ำฝน ยกย่องสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement)        ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 2) ของ นายธวัช  รัตนพันธ์, นายธนภัทร  สิริวาส, และ นายเทอดเกียรติ  ยามโสภา                      รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 2