การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 2) รองผอ.สพป.สตูล

วันที่ 23 กันยายน 2564  นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพม.สงขลา สตูล  ประธานกรรมการพร้อมด้วย  นายปราโมทย์  ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 กรรมการ,นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผอ.สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ นางน้ำฝน ยกย่องสกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 2) ของ                  นางสุมน  ไชยเสนีย์  รองผอ.สพป.สตูล