ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดhttp://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2021/09/ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร-หลักสูตร-เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2564.pdf