ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืั้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียนกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดhttp://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2021/11/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร-หลักสูตร-แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืั้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียนกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง.pdf