ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากผ้า ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่องประดับตกแต่ง และการประกวดงานช่างฝีมือแกะรูปหนังตะลุง