ข้อมูลผู้บริหาร

นายศังกร  รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

โทรศัพท์ : 0-6117-4655-5
อีเมล์ : [email protected]

นายวชิระ  ขวัญเพชร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

โทรศัพท์ : 0-8195-7558-9
อีเมล์ : [email protected]

นางอุไร  พรหมปาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

โทรศัพท์ : 0-8109-4446-8
อีเมล์ :[email protected]

นางนฤนันท์  เพชรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

โทรศัพท์ : 0-8405-1040-9
อีเมล์ : [email protected]