ITA Online 2563

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานปี 63

Link

คงเดิม ปรับปรุง
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง กลุ่มอำนวยการ ü

http://www.sea16.go.th/โครงสร้างการบริหาร/
O2 ข้อมูลผู้บริหาร กลุ่มอำนวยการ ü http://www.sea16.go.th/ข้อมูลผู้บริหาร-2/
O3 อำนาจหน้าที่ อำนวยการ ü http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2019/07/1.pdf
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/12/แผนพัฒนาการศึกษาสพม-เขต/
O5 ข้อมูลการติดต่อ กลุ่มอำนวยการ ü http://www.sea16.go.th/ข้อมูลการติดต่อ/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกฎหมายและนิติกร ü http://www.sea16.go.th/laws/
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ü

http://www.sea16.go.th/

http://www.sea16.go.th/blog/category/news/

http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2019/07/มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.pdf
O8 Q&A กลุ่มอำนวยการ ü

http://www.sea16.go.th/qa/

 

O9 Social Network กลุ่ม ICT ü

1.https://www.facebook.com/sesao16

2.http://1.179.172.187/myoffice/2563/index.php

3.. http://www.sea16.go.th/

 

การดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/แผนปฏิบัติการประจำปีงบ-2/
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/รายงานการกำกับติดตามโค/
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน ü

http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/10/รายงานผลการดำเนินงานปร-2/

 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ü

http://www.sea16.go.th/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/

http://www.sea16.go.th/monitoring/คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัต/

การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ü

http://www.sea16.go.th/blog/2020/06/30/คู่มือ-มาตรฐานการให้บริ/

 

http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2019/07/การขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ-1.pdf
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ ü http://www.sea16.go.th/สถิติการให้บริการ-2/
http://www.sea16.go.th/blog/2020/06/24/ข้อมูลสถิติการให้บริกา/
O16 รายงานผล    การสำรวจ  ความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ ü 1.http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2020/07/report.pdf
2.http://www.sea16.go.th/personnelgroup/blog/2020/06/29/รายงานความพึงพอใจของผู/
3.http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2020/06/รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ-ปี-2563.pdf
O17 E–Service กลุ่ม ICT ü

1. http://www.sea16.go.th/

2.http://1.179.172.187/myoffice/2563/index.php

3.http://www.sec16.ksom.net/money/index.php

 

4. http://1.179.172.187/myoffice/2563/index.php
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/แผนการใช้จ่ายงบประมาณป-2/
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/รายงานผลการกำกับติดตาม/
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/06/25/รายงานผลการใช้จ่ายงบปร/
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ü http://www.sea16.go.th/finacialgroup/แผนการจัดซื้อจัดจ้างหร/
http://www.sea16.go.th/finacialgroup/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อระบบคอมพิวเตอร์-ปีงบประมาณ-2563.pdf
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ü http://www.sea16.go.th/finacialgroup/ประกาศเกี่ยวกับการจัดซ/
http://www.sea16.go.th/finacialgroup/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมอาคารระเบียง-เมษายน-2563.pdf
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ü http://www.sea16.go.th/finacialgroup/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า/
http://www.sea16.go.th/finacialgroup/wp-content/uploads/sites/15/2020/06/แบบ-สขร.1-มิ.ย.63.pdf
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ü http://www.sea16.go.th/finacialgroup/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ/
http://www.sea16.go.th/finacialgroup/wp-content/uploads/sites/15/2020/07/รายงานจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ü http://www.sea16.go.th/personnelgroup/%20การบริหารและพัฒนาทรัพย/
http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/นโยบาย.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ü http://www.sea16.go.th/personnelgroup/ การบริหารและพัฒนาทรัพย/
http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/11.docx.pdf
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ ü http://www.sea16.go.th/personnelgroup/ หลักเกณฑ์การบริหารและพ/
1.http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/v14-2563.pdf
2.http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/ 12/2020/06/4-กคศ-ว-19-ปี-55-เกลี่ยอัตรา.pdf
3.http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/v20-1.pdf
O28 รายงานผล       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี กลุ่มพัฒนาครูฯ ü 1.http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/HR.pdf
2.http://www.sea16.go.th/personnelgroup/wp-content/uploads/sites/12/2020/06/DVL-1.pdf
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและนิติกร ü

http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/06/O29-1.pdf

 

http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/06/O29.pdf
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและนิติกร ü

1.http://www.sea16.go.th/ร้องเรียน/

 

2.http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/06/line.pdf

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี กลุ่มกฎหมายและนิติกร ü

http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/sathiti.pdf

 

 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น กลุ่มอำนวยการ ü http://www.sea16.go.th/ข้อเสนอแนะ/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1-1.pdf
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2.pdf
http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/wp-content/uploads/sites/11/2020/07/033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม3.pdf
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผอ.สพม.16 ü 1.http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/เจตจำนงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน-1.pdf
2.http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2019/07/เจตจำนงสุจริตและมาตรฐานทางจริยธรรมในการบริหารงาน-ฉบับภาษาอังกฤษ.pdf
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผอ.สพม.16 ü http://www.sea16.go.th/การมีส่วนร่วมของผู้บริ/
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กลุ่มนิเทศฯ ü http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/06/001.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กลุ่มนิเทศฯ ü http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุ-1.pdf
http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/07/Scan-ก.ค.-13-2020.pdf
http://www.sea16.go.th/monitoring/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/แบบรายงานการประชุม-ก.ต.ป.น.-19-มิ.ย.63.pdf
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มนโยบายและแผน ü http://www.sea16.go.th/policyandplanninggroup/blog/2020/07/09/การเสริมสร้างวัฒนธรรมอ-2/
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี กลุ่มนิเทศฯ ü http://www.sea16.go.th/monitoring/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/plan2563.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน กลุ่มนิเทศฯ ü http://www.sea16.go.th/lawgroup/wp-content/uploads/sites/25/2020/06/2563.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี กลุ่มนิเทศฯ ü http://www.sea16.go.th/monitoring/blog/2020/06/29/รายงานผลการดำเนินงานป้/
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กลุ่มอำนวยการ ü http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2020/06/การวิเคราะห์ผลการประเมิน-ITA-ปี-2562.pdf
1.       http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2020/06/มาตรการการให้บริการ.pdf
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://www.sea16.go.th/wp-content/uploads/2020/06/การดำเนินงานตามมาตรการการให้บริการ.pdf